Odpowiedzialność członków Zarządu

9.12.2017, Rzeszów

Osoby, które pełniły funkcje w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą odpowiadać za zobowiązania tej spółki.

Osoby, które pełniły funkcje w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą odpowiadać za zobowiązania tej spółki. Odpowiedzialność taka ma charakter posiłkowy – to znaczy, że dopiero w momencie, kiedy wierzyciel nie odzyskał środków bezpośrednio od spółki, może domagać się zapłaty od takiej osoby.

Droga do dochodzenia należności od członków zarządu otwiera się w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego, że egzekucja względem spółki jest bezskuteczna, a to na przykład postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Dopiero taki dokument pozwala na to, żeby wierzyciel mógł domagać się członków zarządu zapłaty za zobowiązanie spółki.

Za powyższe zobowiązania odpowiadają osoby faktycznie sprawujące zarząd w spółce, a nie jedynie widniejące jako członkowie zarządu we właściwym rejestrze sądowym. Uzasadnione jest to faktem, że wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny – to znaczy, że jedynie opisuje określony stan, a nie tworzy go.

Odpowiedzialność określonych osób obejmuje zobowiązania

spółki powstałe nie tylko w czasie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu, lecz również przed objęciem stanowiska i dotyczy wszystkich członków zarządu pełniących funkcje od momentu powstania zobowiązania.

Wierzyciel może domagać się od członka zarządu zapłaty za zobowiązania spółki jedynie poprzez wytoczenie przeciwko niemu osobnego powództwa – na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 sierpnia 1993 roku (sygn. akt III CZP 116/93).

Członek zarządu posiada narzędzia, które mogą go uwolnić od odpowiedzialności za długi. Koniecznym jest jednak wykazanie jednej z trzech przesłanek:
– we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłościlub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
niezgłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy członka zarządu– przesłanka ta, w odróżnieniu od poprzedniej, uwalnia tylko tego członka zarządu, któremu winy nie można przypisać.
– pomimo niezgłoszenia upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Jeżeli którakolwiek z powyższych przesłanek zostanie wykazana przez pozwanego członka zarządu spółki, sąd oddali wtedy powództwo.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.