Wniosek o ustalenie istnienia zdarzenia medycznego

9.12.2017, Rzeszów

Możliwym jest zatem złożenie do właściwej Komisji wniosku o ustalenie istnienia zdarzenia medycznego

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta widnieje rozdział 13a, regulujący postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Możliwym jest zatem złożenie do właściwej Komisji wniosku o ustalenie istnienia zdarzenia medycznego. Wniosek taki składa się na urzędowym formularzu, i podlega on stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

Cel postępowania

Celem tego postępowania jest szybsze, aniżeli na drodze sądowej, rozpoznanie roszczeń osób pokrzywdzonych postępowaniem podmiotu leczniczego – na przykład szpitala. Ustawowo, postępowanie takie powinno zakończyć się w terminie czterech miesięcy od daty złożenia wniosku, a kolejne 30 dni Komisja ma na ewentualne ponowne rozpatrzenie sprawy na skutek wniosku strony niezadowolonej z rozstrzygnięcia pierwszego składu.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma tak naprawdę za cel wykazanie, czy miało miejsce zdarzenie medyczne. Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest pacjent lub jego spadkobiercy.

We wniosku pacjent wskazuje proponowaną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, jednakże, nie wyższą niż 100.000,00 zł. w przypadku zakażenia lub rozstroju zdrowia, oraz nie wyższą, niż 300.000,00 zł. w przypadku śmierci pacjenta.

Wraz z wnioskiem, pacjent powinien złożyć wszelkie wnioski dowodowe, jak m.in. dowód z dokumentacji medycznej, zeznań świadków, opinii biegłego. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że do postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych stosuje się odpowiednio niektóre przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wymienione w art. 67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc, spóźnione zgłoszenie wniosku dowodowego może skutkować jego pominięciem, i ewentualnymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami.

Wniosek składa się w trzech, jednobrzmiących, egzemplarzach.

Należy pamiętać o tym, że wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne (w przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego).

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.